Latak sa Pahina

 
http://talshaked.com/drawings.html

 

            Latak sa Pahina 

Hinuhugot ang matalinghaga 

sa diwa,  saka pinapagulong sa 

dila ang tugma;  ipinupuslit mula 

sa dilim ang kahulugan…ngunit, 

mula sa puso bumabalong 

ang dugong nag-iiwan 

ng buhay na latak 

sa  pahinang 

tumitibok- 

tibok.