Bakit Ako Umiibig Sa Iyo, Ginoo ni Emily Dickinson

“Bakit Ako Umiibig Sa Iyo, Ginoo?” salin ng
“Why Do I Love You, Sir?” ni Emily Dickinson

“Bakit ako umiibig sa Iyo, Ginoo?
Sapagkat —
Hindi inuutusan ng Hangin ang Damo
Upang tumugon — kaya’t pagdaan Niya’y
Siya’y hindi mapakali.

Sapagkat batid Niya — at
Hindi Mo batid—
At hindi Natin nalalaman —
Sapat sa Atin
Ang Karunungan na ito’y sadyang gayon.

Ang Kidlat — hindi kailanman sumangguni sa Mata
Kung bakit ito ay pumikit — nang Siya’y nagawi—
Sapagkat alam Niyang pipi ito—
At ang mga dahilan ay hindi nakasilid—
—ng Pangungusap—
Mayroon man — pinipili ng mga Nilalang na mas Pino

Ang Bukang Liwayway— Ginoo—ay hinihimok Ako—
Sapagkat Siya’y Bukang Liwayway—at nakikita ko—
Samakatuwid — sa gayon—
Umiibig ako sa Iyo.

April 5, 2010

At Night ni Sarah Teasdale

full-moon-night-by-l-u-z-a.jpg from http://beyond-school.org/2008/08/14/meaningful/

Sa Gabi ni Sarah Teasdale
Salin sa Pilipino ni Ruth Mostrales

“Manatili kang gising at isipin mo ako,” wika ni Pag-ibig.
“Ipikit mo ang iyong mga mata hanggang umaga,” ayon kay Tulog.
Ngunit ang mga Panaginip ay nagsipagdating at may ngiting
Nagpaunlak sa hiling ni Pag-ibig at Tulog.

Isang Dakot ng Kaniyang Himala

 

Isang Dakot ng Kaniyang Himala
Bill Aujero* with the Shalom Singers

Lalala…

Sa iba’t ibang panahon kami ay hinipo
Ng dakilang kamay na sa krus ay napako
At sa kaniya rin naming tinakdang panahon
Kami ay tinipon, naging isang lupon

At narito ngayon sa inyong harapan
Ang isang dakot ng kaniyang himala
Kami na dati’y talagang masama
Binago Niya’t pinagpala

Kami’y isang dakot ng kaniyang himala
Mga makasalanang pinuspos Niya ng awa
Ngunit hindi upang sarilinin ang biyaya
Kundi upang aming ihayag sa madla

Maraming nabigo na kami ay baguhin
Magulang, kapatid, babaing tinatangi
Maging ang simbahan, o ang bilangguan
Nabigong kami’y gisingin sa katotohanan

Subalit nung kami nga ay hipuin
Kamay ni Hesus na naghirap para sa’tin
Ang pagbabagong totoo ay dumating
Sa bawat buhay ng isa sa amin

Kami’y isang dakot ng kaniyang himala
Ihahayag ng aming awit ang Kaniyang ginawa

Napakagandang awitin ang Isang Dakot ng Kaniyang Himala, kaya’t ginawan ko ng salin sa Ingles. 

  

A Handful of His Miracle

(Isang Dakot ng Kaniyang Himala)

By Bill Aujero

Translated from Filipino to English by Ruth Mostrales

At different times we were touched by the Hand that was nailed on the cross
And at His appointed time we were gathered to be a brotherhood
And now we are here before you, a handful of His miracle
He changed us and blessed us, we, who used to be vile

Chorus:
We are a handful of His miracle
Sinners filled with His mercy
We are saved not to begrudge the blessing
But to proclaim the blessing to the world

Many failed to transform us
Parents, siblings, women we loved
Even the church and the prison
Failed to awaken us to the Truth

But when we were touched by the hand of Jesus who died for us
True change came to the lives of each of us
Chorus

We are a handful of His miracle
Our song will proclaim what He has done
We are a handful of His miracle
Our song will proclaim what He has done

*Bill Aujero was a criminal who found Jesus Christ behind bars.  The members of the band are all former inmates.

Ang Bato / The Rock

ANG BATO
salin sa tula ng makatang Slovak Immanuel Mifsud
salin sa eleganteng Filipino ng makatang si Roberto Anonuevo

May isang bato na ibig kong itago mo.
Nakatago ito sa aking dibdib na kumikirot.
Ibig kong kunin mo iyon, gawing bulaklak
upang bigyan ng mga kulay ng iyong anyo.

Lumuluha ang bato tuwing takipsilim
at bumibigat nang bumibigat nang lubos,
bumibigat sa dugo, bumibigat sa pighati,
at bumibigat sa umiikling paghinga.

Hinihintay nito ang iyong pagdalaw.
Hinihintay yapakan ng hubad mong paa’t
luhuran, nang mahagkan ang iyong tuhod
para sa araw na aangkinin mo ang bato.

http://alimbukad.com/2010/02/26/mga-tula-ng-paglalakbay-ni-immanuel-mifsud/

THE ROCK

Translated by me from the Pilipino translation of Roberto Anonuevo
of Immanuel Mifsud’s poem in Slovak

There’s a rock that I pray you’d keep.
It is hidden inside my chest, aching.
I long for you to take it, make it a flower,
to furnish it with the colors of your form.

This rock sheds tears at sunset
and becomes increasingly very heavy,
heavier with blood, heavier with anguish,
and heavier with shortening breath.

It is waiting for you to walk by,
waiting for the weight of your naked feet,
and knees upon it, to kiss your knees,
for the day when you will possess the rock.

Ruth Mostrales
March 1, 2010

http://courtofreverie.wordpress.com/2010/03/02/the-stone/